WYMOGI MLC 2006

Zobowiazanie do przestrzegania wymogów MLC 2006

Seven Triton Marine Poland/Seven Seas Maritime Services (7 Seas) działa zgodnie z regulacjami ustanowionymi przez konwencję MLC 2006 oraz ich odpowiednimi przepisami obowiązującymi w Polsce.

1. Triton Marine Poland/Seven Seas Maritime Services (7 Seas) nie pobiera od Marynarza żadnych bezpośrednich ani pośrednich opłat związanych z procesem rekrutacji.
2. Triton Marine Poland/Seven Seas Maritime Services (7 Seas) informuje Marynarza o wszelkich kosztach, które będzie zobowiazany ponosić w trakcie procesu rekrutacji. Koszty związane z uzyskaniem paszportu, narodowejksiążeczki żeglarskiej, świadectwa zdrowia oraz niezbędnych dokumentów STCW leżą po stronie Marynarza. Pozostałe koszty związane z przygotowaniem Marynarza do wyjazdu na statek są pokrywane przez armatora.
3. Wszyscy rekrutowani i zatrudniani marynarze muszą przejść badanie lekarskie mające potwierdzić ich zdolność do wykonywania swoich obowiązków oraz musza posiadać  ważne świadectwo zdrowia.
4. Triton Marine Poland/Seven Seas Maritime Services (7 Seas) nie posredniczy w zatrudnianiu do pracy na statku osób poniżej 18 roku życia.
5. Triton Marine Poland/Seven Seas Maritime Services (7 Seas) nie dopuszcza się działań mogących naruszać prawa Marynarza do zatrudnienia oraz podnoszenia jego kwalifikacji, a dane osobowe wszystkich Marynarzy, pozostają  zachowywane  w ścisłej tajemnicy z uwzględnieniem prawa marynarza do prywatności.
6. Wszyscy Marynarze są traktowani równo bez względu na płeć, kolor skóry, wyznanie, pochodzenie społeczne i temu podobne, a rekrutacja odbywa się bez jakiejkolwiek dyskryminacji czy uprzedzeń.
7. Triton Marine Poland/Seven Seas Maritime Services (7 Seas) nieodpłatnie, w sposób bezzwłoczny i życzliwy udziela informacji oraz umożliwia nawiązanie kontaktu Marynarza z jego rodziną.
8. Triton Marine Poland/Seven Seas Maritime Services (7 Seas) posiada całodobowy telefon alarmowy.
9. Triton Marine Poland/Seven Seas Maritime Services (7 Seas) współpracuje tylko z armatorami / klientami spełniającymi wymagania konwencji MLC 2006.
10. Triton Marine Poland/Seven Seas Maritime Services (7 Seas) informuje marynarzy o ich prawach i obowiązkach wynikających z umowy zatrudnienia. Marynarze otrzymują wystarczająco dużo czasu na zapoznanie się ze swoimi umowami o pracę przed i po ich podpisaniu oraz otrzymują kopię podpisanej umowy. Umowy o pracę marynarzy podpisuje marynarz i Triton Marine Poland/Seven Seas Maritime Services (7 Seas) -  jako agent w imieniu i na rzecz armatora statku.
11. Rekrutowani i zatrudniani marynarze są przeszkoleni oraz posiadają kwalifikacje, kompetencje, uprawnienia i ważne dokumenty konieczne na danym stanowisku. Przedkładane certyfikaty i dokumenty okazuje się i sprawdza w celu potwierdzenia, że nie zostały uzyskane w sposób oszukańczy.
12. Triton Marine Poland/Seven Seas Maritime Services (7 Seas) przekazuje Marynarzowi wszystkie niezbędne informacje dotyczące podróży przed rozpoczęciem kontraktu.
13. Triton Marine Poland/Seven Seas Maritime Services (7 Seas) weryfikuje referencje od poprzednich pracodawców marynarza, kontaktując z osobą upoważnioną, której dane przekazuje marynarz.
14. Triton Marine Poland/Seven Seas Maritime Services (7 Seas) posiada procedurę skarg i reklamacji marynarskich, dostępną na stronie firmy
15. zgodną z wymaganiami konwencji MLC 2006.
16. Umowa zatrudnienia marynarza jest zgodna z obowiązującymi regulacjami, wymogami MLC oraz wiążącą umową zbiorową. Kopie takich dokumentów są dostępne na pokładzie statku w języku angielskim.
17. Kopie dokumentów agencji Triton Marine Poland/Seven Seas Maritime Services (7 Seas) przesyła się na pokład statku lub do armatora w celu potwierdzenia, że Triton Marine Poland/Seven Seas Maritime Services (7 Seas) działa zgodnie z obowiązującymi przepisami i regulacjami krajowymi, wymogami państwa bandery i MLC 2006.

Udostępnij na FB
Icon Skrócony do minimum czas
załatwiania formalności u nas
Icon Kompleksowa obsługa marynarzy
poszukujących pracy na statkach
Icon Gwarancja i odpowiedzialność
Seven Seas Maritime Services